, . . . I = 1, =10, = 100, = 1000 V = 5, L = 50, D = 500. . , , ( ), - , ( ). . , I, , , , 9, 90, 900 V, L, D 4, 40, 400. , VI = 5+1 = 6,IV = 5 - 1 = 4 ( IIII). XIX = 10 + 10 - 1 = 19 ( XVIIII), XL = 50 - 10 =40 ( XXXX), XXXIII = 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = 33  .. . . . , , , (XV  ..), . . (MCMLXXVII . .) (, 1. V.1975), , (. ) , : yIV, yV  ..

. . , .

: