, H2NOH, OH NH3: . 1204,4 /3 ( 23,5?), t 33-34 ?, tk 58 ? 2,933 /2 (22 pm. .). 0? . , 20 ? : , 130 ? . . . , ., : NH2OHH2O # NH+ +-. . , NH3OHCl, (NH3OH)2SO4, . . , , , . . HNO2. . . . . . . . , . .

.: . ., . ., . ., , .-., 1967.

? . . .

: