, , , , -HN-CO-NH-. . (, , , ). . [-(CH2)9 NHCONH-] n.

. - ; 7-90 ., 1,03-1,25 /3 (20 ?C), t 245 ?C. . , , , ; ( 24 0,05-1,70%). ( 66 /2 660 /2) . . .

. ( ), . . , , , .

? . . .

: